białko na masę
Suplementy

Mięśniom na ratunek…białko na masę

Białko przy­czy­nia się do mak­sy­mal­nego wzro­stu mię­śni, a zara­zem zapo­biega spad­kom masy. Białka peł­nią w naszym ciele rolę budul­cową, czyli w powszech­nej świa­do­mo­ści są utoż­sa­miane z pod­sta­wo­wym suple­men­tem w die­cie. Zaraz po zawar­to­ści wody są dru­gim skład­ni­kiem naszego ciała, zbli­żona war­tość to 20 % naszego ciała. Tre­nu­jąca osoba bar­dzo mocno inte­re­suje się tema­tyką białka, doce­nia­jąc jego zna­cze­nie w budo­wie bez­tłusz­czo­wej masy mię­śnio­wej.

Sto­so­wa­nie białka na masę

Zda­niem eks­per­tów, dawka białka powinna wyno­sić od 1,8g do 2 g pro­tein na każdy kilo­gram masy ciała. Białko w for­mie odżywki jest lek­ko­strawne i szybko wch­ła­niane, a zara­zem prak­tyczne i wygodne w uży­ciu. Pro­cesy kata­bo­li­zmu mię­śniowego są szcze­gól­nie ważne w okre­sie po tre­nin­go­wym. Odżywka naj­czę­ściej przy­go­to­wana jest w for­mie napoju z odpo­wied­nią por­cją białka.

Budowa białka i rodzaje suple­men­tów

białko na masę

Białko na masę (takie jak na tej stronie) zbu­do­wane jest z małych cegie­łek zwa­nych ami­no­kwa­sami, które są wydzie­lane z bia­łek pod wpły­wem tra­wie­nia. Ami­no­kwasy dzie­limy na egzo­genne (EAA – nie­zbędne) i endo­genne orga­nizm sam syn­te­ty­zuje. Naj­bar­dziej popu­larne suple­menty to białka ser­wat­kowe o wyso­kiej war­to­ści bio­lo­gicz­nej. Dzie­limy je na w zależ­no­ści od metody pozy­ski­wa­nia na kon­cen­traty, izo­laty i hydro­li­zaty. WPC to kon­cen­trat bia­łek ser­wat­ko­wych, obfi­tu­jący w ami­no­kwasy egzo­genne. Zazwy­czaj WPC ma w swoim skła­dzie około 80 % pro­tein, wysoką zawar­tość leu­cyny i dobrą szyb­kość wch­ła­nia­nia. WPI to izo­lat bia­łek ser­wat­ko­wych, który w skła­dzie ma mniej węglo­wo­da­nów i tłusz­czów w porów­na­niu do WPC. Bar­dzo dobra opcja dla osób mają­cych pro­blem z tra­wie­niem lak­tozy, war­tość białka może się­gać aż 90% zawar­to­ści odżywki. Popu­larne są też kom­pleksy WPC i WPI, pozwa­lają opty­mal­nie dozo­wać różne białko w cza­sie. WPH to hydro­li­zat bia­łek ser­wat­ko­wych, prze­zna­czony dla naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych. Naj­wyż­sza jakość skład­ni­ków, a zara­zem bły­ska­wiczne tra­wie­nie i przy­swa­ja­nie. Kup białko na masę i roz­wi­jaj musku­la­turę.